อบรมบุคลิกภาพ การประกวด OCAC ครั้งที่ 2

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เกียรติเชิญลูกหมีเข้ามาอบรมบุคลิกภาพให้กับผู้เข้าประกวด OCAC ครั้งที่ 2